anymind. polityka prywatności

polityka prywatności
serwisu anymind

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Itelo Sp z o. o. dba o ochronę danych osobowych. Chcemy, by korzystanie z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://anymind.com oraz https://app.anymind.com, oraz https://pytaj.online było bezpieczne dla jego użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera w szczególności informacje dotyczące administratora i podmiotów przetwarzających dane, zakres i cele przetwarzania danych, a także określa uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej: „Użytkowników”) działającego pod adresemhttps://anymind.com oraz https://app.anymind.com, oraz https://pytaj.online (dalej: „Serwis”).

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Itelo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129 (dalej: „Usługodawca”).

1.4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

1.5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: hello@anymind.com.

Powrót do góry

2. Obowiązki informacyjne – prawa użytkownika

2.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu:

A. niezbędnym do wykonania Umowy dostępu do Konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w przypadku Użytkowników, którzy zawarli taką umowę), w szczególności do:

• obsługi Użytkownika, w tym dokonania rejestracji w Serwisie, rozwiązywania problemów technicznych, udostępnianie funkcjonalności Serwisu;
• świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług oraz zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania;
• podnoszenia jakości świadczonych usług;
• ewentualnego dochodzenia roszczeń i obsługi reklamacji;
• tworzenia wewnętrznych raportów i analiz; egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu (Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną), w tym zwalczania oszustw i nadużyć;

B. marketingu produktów lub usług Usługodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w przypadku Użytkowników, który zawarli z Usługodawcą Umowę dostępu do Konta);

C. marketingu produktów lub usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej i dobrowolnej zgody (w przypadku Użytkowników, którzy nie zawarli z Usługodawcą Umowy dostępu do Konta);

D. marketingu produktów lub usług świadczonych przez podmioty trzecie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej i dobrowolnej zgody;

E. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2. W przypadku A powyżej podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy dostępu do Konta. W przypadkach B-E podanie danych jest dobrowolne.

2.3 Usługodawca może powierzyć dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podwykonawcom, dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym w zakresie przechowywania i przetwarzania danych oraz analizy preferencji użytkowników. Powierzenie nastąpi na podstawie pisemnej umowy powierzenia.

2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2.5. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 2.4 powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą. W przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych, Użytkownik będzie miał prawo cofnięcia udzielonej zgody na udostępnienie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z hello@anymind.com.

2.6. Usługodawca będzie przekazywał dane dostawcom usług IT znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do USA w ramach Tarczy Prywatności. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych.

2.7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w 2.1. B., w tym profilowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

2.8. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z hello@anymind.com.

2.9. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

2.10. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

Powrót do góry

3. Dane przekazane konsultantom

3.1. W zakresie danych udostępnionych przez Użytkowników Konsultantom Biznesowym (zgodnie z definicją w Regulaminie) w czasie Konsultacji, administratorem danych osobowych jest Konsultant Biznesowy. Konsultanci Biznesowi przetwarzają dane w celu realizacji zawieranej z nimi umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będą przekazywane (powierzane) Usługodawcy w celu realizacji usługi dostępu do Konta oraz rozpatrywania reklamacji.

3.2. W zakresie danych udostępnionych przez Użytkowników Konsultantom Indywidualnym (zgodnie z definicją w Regulaminie) w czasie Konsultacji, administratorem danych osobowych jest Usługodawca oraz Konsultant Indywidualny. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na świadczenie Konsultacji oraz w celu realizacji Umowy dostępu do Konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odpowiedzialność za prawidłowe przetwarzanie danych oraz wypełnianie obowiązków wynikających z RODO odpowiada Usługodawca.

3.3. W przypadku niektórych Konsultacji mogą zostać ujawnione przez Użytkownika szczególne kategorie danych. Z tego powodu, przed rozpoczęciem każdej Konsultacji Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na przetwarzanie tego rodzaju danych, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 a) RODO na wypadek ich ujawnienia.

3.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Konsultantom podczas Konsultacji jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji umowy na świadczenie Konsultacji.

3.5. Usługodawca może powierzyć dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podwykonawcom w zakresie przechowywania i przetwarzania danych. Powierzenie nastąpi na podstawie pisemnej umowy powierzenia.

3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.7. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 3.6 powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

3.8. Usługodawca będzie przekazywał dane dostawcom usług IT znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do USA w ramach Tarczy Prywatności. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych.

3.9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

3.10. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

3.11. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, o których mowa w pkt 3.3 dane będą przechowywane do ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

3.12. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie o której mowa w pkt 3.3 w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z hello@anymind.com.

Powrót do góry

4. Adres ip, cookies I inne technologie

4.1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

4.2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz realizację celów marketingowych Usługodawcy. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą operatorów płatności, reklamodawców, a także innych partnerów biznesowych.

4.3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.4. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Powrót do góry

5. Bezpieczeństwo

5.1.Wszystkie zbierane przez Usługodawcę dane chronione są z użyciem odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty przetwarzające dane na zlecenie Usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Usługodawcę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

5.2. Usługodawca stosuje następujące środki techniczne, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: ograniczenie dostępu do danych do osób upoważnionych, fizyczne zabezpieczenie miejsc przechowywania danych, zabezpieczenie dostępu do komputerów hasłami, zabezpieczenie dostępu do Kont poprzez stosowanie haseł i numerów weryfikacyjnych, zabezpieczenia infrastruktury Google Cloud.

5.3. Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

5.4. Data wejście w życie Polityki Prywatności: 29.03.2018 .

5.5. Wszelkie pytania z zakresu ochrony danych osobowych należy kierować drogą e-mailową, na adres e-mail hello@anymind.com.

Powrót do góry