Regulamin - anymind

regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną serwisu anymind

pobierz dokument w pdf

To jest Regulamin Serwisu anymind, w którym przybliżymy Ci zasady korzystania z naszego Serwisu.

1. Postanowienia wstępne

1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu anymind oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator. Podmiotem świadczącym usługę dostępową, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jest Itelo Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129, NIP: 6762410627, REGON: 121066979. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkownika Konsultacji, które wykonywane są przez Konsultantów na podstawie odrębnej Umowy Konsultacji, zawartej między Użytkownikiem a Konsultantem.

3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu (https://anymind.com/regulamin). Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed dokonaniem rejestracji w Serwisie. Regulamin jest udostępniany w sposób umożliwiający jest pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w postaci pliku PDF.

4. Wymóg akceptacji Regulaminu przez Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem Rejestracji w Serwisie. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Powrót do góry

2. Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

1. Administrator – Itelo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129, NIP: 6762410627, REGON: 121066979;

2. Konsultant – Użytkownik Serwisu, który udziela Konsultacji za pośrednictwem Serwisu,

3. Konsultant Biznesowy – Konsultant będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, świadczącą na rzecz Użytkowników Konsultacje w ramach Serwisu

4. Konsultant Indywidualny – Konsultant będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

5. Konsultacja – usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Konsultanta przy użyciu zasobów Serwisu oraz poprzez rozmowę online (wideo, głosową lub pisemną), polegająca na udzieleniu porady w dziedzinie, w której dany Konsultant się specjalizuje. Każda rozmowa Konsultanta z Użytkownikiem stanowi odrębną Konsultację świadczoną na podstawie odrębnej Umowy Konsultacji zawartej między Użytkownikiem a Konsultantem;

6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę dostępu do Konta i Umowę Konsultacji, niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Użytkownika możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji wymagającej podania adresu e-mail oraz ustawienia hasła dostępu do konta. Kolejne logowania do Serwisu wymagają podania adresu e-mail oraz hasła.. Za pośrednictwem Konta Użytkownicy korzystają z Konsultacji, a Użytkownicy posiadający status Konsultanta dodatkowo świadczą Konsultacje. Konto zawiera m.in. informacje na temat Konsultacji z jakich Użytkownik skorzystał, ich cenę, informacje na temat Konsultacji udzielonych jako Konsultant, informacje dotyczące należnego wynagrodzenia za Konsultacje, dane do rozliczeń;

8. Organizacja – założone przez Konsultanta Biznesowego miejsce w Serwisie, w którym zaproszeni przez niego Konsultanci mogą świadczyć usługi Konsultacji pod logo danej organizacji, założenie Organizacji wymaga uprzedniego zaakceptowania Regulaminu Organizacji;

9. Regulamin – niniejszy Regulamin;

10. Regulamin Organizacji – regulamin określający warunki funkcjonowania Organizacji;

11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych przez Administratora w Serwisie lub za pośrednictwem strony podmiotu trzeciego. Rejestracja jest skuteczna z momentem skutecznego zalogowania się do Konta jako Użytkownik;

12. Serwis – serwis internetowy anymind dostępny pod adresem www.anymind.com, umożliwiający świadczenie oraz korzystanie z Konsultacji;

13. Umowa – umowa dostępu do Konta będąca umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana na odległość pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w momencie uzyskania przez Użytkownika pierwszego dostępu do Konta po dokonaniu skutecznej Rejestracji.

14. Umowa Konsultacji – umowa o świadczenie Konsultacji zawierana pomiędzy Konsultantem a Użytkownikiem;

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.);

16. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827 ze zm.);

17. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła konto Użytkownika w Serwisie. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa pod warunkiem wyrażenia zgody na założenie Konta przez jej opiekuna prawnego (w trakcie Rejestracji osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia a nie ukończyła 18 lat oświadcza, że zawiera umowy w ramach Serwisu za zgodą opiekuna prawnego). Użytkownikami Serwisu są również Konsultanci. Każdy Użytkownik może uzyskać status Konsultanta pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Regulaminie.

Powrót do góry

3. Korzystanie z serwisu anymind

1. Zakres usług. W ramach Serwisu Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość:

A. dostępu do Konta oraz możliwość skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu;
B. zawarcia przez Użytkownika Umowy Konsultacji pomiędzy Użytkownikiem a Konsultantem przy wykorzystaniu interface‘u Serwisu;
C. publikacji ofert świadczenia Konsultacji, po uprzednim uzyskaniu przez Użytkownika statusu Konsultanta;
D. technicznego połączenia z Konsultantem drogą teleinformatyczną w celu uzyskania Konsultacji.

2. Usługi wykonywane przez Konsultantów. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników Konsultacji, które wykonywane są przez Konsultantów na podstawie odrębnie zawartych z Użytkownikami Umów Konsultacji.

3. Rejestracja. Warunkiem aktywnego korzystania z Serwisu jest Rejestracja.

4. Wymogi techniczne. Do uruchomienia i korzystania z usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest:

A. dowolne urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką obsługującą protokół komunikacji WebRTC;
B. urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w narzędzia pozwalające na odbieranie Porad (mikrofon oraz głośnik, a opcjonalnie także kamerę);
C. aktywny adres e-mail.

5. Pliki typu cookie. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików zostały wskazane w treści Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://anymind.com/polityka-prywatnosci.

6. Modyfikowanie sposobu realizacji Usługi. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

Powrót do góry

4. Rejestracja

1. Proces Rejestracji. W trakcie Rejestracji na stronie Serwisu Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

A. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia;
B. podanie adresu e-mail i ustawienie hasła dostępu do konta;
C. uzyskanie dostępu do Konta.

2. Rejestracja przy wykorzystaniu stron podmiotów trzecich. Rejestracja może również zostać dokonana za pośrednictwem strony podmiotu trzeciego z poziomu wtyczki. Rejestracja za pośrednictwem stron trzecich wymaga wykonania czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.

Powrót do góry

5. Umowa dostępu do konta – użytkownik

1. Zakres i treść Umowy. Umowa dostępu do Konta zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem obejmuje usługę dostępu do Konta, korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu oraz umożliwienie korzystania z Konsultacji. W przypadku Użytkowników posiadających status Konsultanta Umowa obejmuje także umożliwienie świadczenia Konsultacji. Treść Umowy określają postanowienia Regulaminu.

2. Czas trwania Umowy. Umowa dostępu do Konta zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Opłaty. Założenie konta w Serwisie jest nieodpłatne. W przypadku zawarcia z Konsultantami Umowy Konsultacji od Użytkownika w imieniu Konsultantów pobierane będą opłaty za otrzymane Konsultacje.

Powrót do góry

6. Obowiązki użytkowników

1. Obowiązki Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

A. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
B. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, kilkukrotna Rejestracja Użytkownika w Serwisie, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub uzyskanie dostępu do Kont innych Użytkowników;
C. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora i z poszanowaniem przysługujących im praw;
D. utrzymywania w poufności hasła oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim zalogowania się w Serwisie na jego Konto;
E. zapewnienia, że podane przez niego informacje są aktualne.

2. Blokowanie i usuwanie Konta. Usuwanie i odmowa zamieszczenia treści. Użytkownicy mają obowiązek używania Konta w celach zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Administratorowi przysługuje prawo do usuwania bądź odmowy zamieszczenia treści sprzecznych z prawem, w szczególności szerzących pornografię, nienawiść rasową lub etniczną oraz nietolerancję, bądź mogących naruszyć́ jakiekolwiek prawa innych Użytkowników. Niezależnie od innych uprawnień opisanych w Regulaminie, Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

A. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd l ub naruszające prawa osób trzecich;
B. szerzy za pośrednictwem Serwisu treści sprzeczne z prawem, szerzące pornografię, nienawiść rasową lub etniczną, nietolerancję, bądź naruszające prawa innych Użytkowników;
C. dopuści się innych zachowań, które są sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Administratora.

3. Ponowna Rejestracja. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

4. Odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu oraz podjęte poza Serwisem na podstawie informacji uzyskanych w trakcie korzystania z Serwisu.

Powrót do góry