anymind. regulamin

regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną
serwisu anymind

pobierz w pdf

Obowiązuje od 21.03.2019 r.

1. Postanowienia wstępne

1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu anymind oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator. Podmiotem świadczącym usługę dostępową, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jest Itelo Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129, NIP: 6762410627, REGON: 121066979. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkownika Konsultacji, które wykonywane są przez Konsultantów na podstawie odrębnej Umowy Konsultacji, zawartej między Użytkownikiem a Konsultantem.

3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu (http://anymind.com/regulamin). Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed dokonaniem rejestracji w Serwisie. Regulamin jest udostępniany w sposób umożliwiający jest pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w postaci pliku PDF.

4. Wymóg akceptacji Regulaminu przez Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem Rejestracji w Serwisie. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Powrót do góry

2. Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

1. Administrator – Itelo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129, NIP: 6762410627, REGON: 121066979;

2. Konsultant – Użytkownik Serwisu, który udziela Konsultacji za pośrednictwem Serwisu,

3. Konsultant Biznesowy – Konsultant będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, świadczącą na rzecz Użytkowników Konsultacje w ramach Serwisu;

4. Konsultant Indywidualny – Konsultant będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

5. Konsultacja – usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Konsultanta przy użyciu zasobów Serwisu oraz poprzez rozmowę online (wideo, głosową lub pisemną), polegająca na udzieleniu porady w dziedzinie, w której dany Konsultant się specjalizuje. Każda rozmowa Konsultanta z Użytkownikiem stanowi odrębną Konsultację świadczoną na podstawie odrębnej Umowy Konsultacji zawartej między Użytkownikiem a Konsultantem;

6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę dostępu do Konta i Umowę Konsultacji, niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Użytkownika możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji wymagającej podania adresu poczty elektronicznej oraz ustawienia hasła dostępu do konta. Kolejne logowania do Serwisu wymagają podania adresu e-mail oraz hasła. Za pośrednictwem Konta Użytkownicy korzystają z Konsultacji, a Użytkownicy posiadający status Konsultanta dodatkowo świadczą Konsultacje. Konto zawiera m.in. informacje na temat Konsultacji z jakich Użytkownik skorzystał, ich cenę, informacje na temat Konsultacji udzielonych jako Konsultant, informacje dotyczące należnego wynagrodzenia za Konsultacje, dane do rozliczeń;

8. Organizacja – założone przez Konsultanta Biznesowego miejsce w Serwisie, w którym zaproszeni przez niego Konsultanci mogą świadczyć usługi Konsultacji pod logo danej organizacji, założenie Organizacji wymaga uprzedniego zaakceptowania Regulaminu Organizacji;

9. Regulamin – niniejszy Regulamin;

10. Regulamin Organizacji – regulamin określający warunki funkcjonowania Organizacji

11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych przez Administratora w Serwisie lub za pośrednictwem strony podmiotu trzeciego. Rejestracja jest skuteczna z momentem skutecznego zalogowania się do Konta jako Użytkownik;

12. Serwis – serwis internetowy anymind dostępny pod adresem www.anymind.com, umożliwiający świadczenie oraz korzystanie z Konsultacji;

13. Umowa – umowa dostępu do Konta będąca umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana na odległość pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w momencie uzyskania przez Użytkownika pierwszego dostępu do Konta po dokonaniu skutecznej Rejestracji.

14. Umowa Konsultacji – umowa o świadczenie Konsultacji zawierana pomiędzy Konsultantem a Użytkownikiem;

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.);

16. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827 ze zm.);

17. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła konto Użytkownika w Serwisie. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa pod warunkiem wyrażenia zgody na założenie Konta przez jej opiekuna prawnego (w trakcie Rejestracji osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia a nie ukończyła 18 lat oświadcza, że zawiera umowy w ramach Serwisu za zgodą opiekuna prawnego). Użytkownikami Serwisu są również Konsultanci. Każdy Użytkownik może uzyskać status Konsultanta pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Regulaminie.

Powrót do góry

3. Korzystanie z serwisu anymind

1. Zakres usług. W ramach Serwisu Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość:

 • dostępu do Konta oraz możliwość skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu;
 • zawarcia przez Użytkownika Umowy Konsultacji pomiędzy Użytkownikiem a Konsultantem przy wykorzystaniu interface‘u Serwisu;
 • publikacji ofert świadczenia Konsultacji, po uprzednim uzyskaniu przez Użytkownika statusu Konsultanta;
 • technicznego połączenia z Konsultantem drogą teleinformatyczną w celu uzyskania Konsultacji.

2. Usługi wykonywane przez Konsultantów. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników Konsultacji, które wykonywane są przez Konsultantów na podstawie odrębnie zawartych z Użytkownikami Umów Konsultacji.

3. Rejestracja. Warunkiem aktywnego korzystania z Serwisu jest Rejestracja.

4. Wymogi techniczne. Do uruchomienia i korzystania z usług dostępnych w Serwisie 
niezbędne jest:

 • dowolne urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką obsługującą protokół komunikacji WebRTC;
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w narzędzia pozwalające na odbieranie Konsultacji (mikrofon oraz głośnik, a opcjonalnie także kamerę);
 • aktywny adres e-mail.

5. Pliki typu cookie. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików zostały wskazane w treści Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: http://anymind.com/polityka-prywatnosci.

6. Modyfikowanie sposobu realizacji Usługi. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

Powrót do góry

4. Rejestracja

Proces Rejestracji. W trakcie Rejestracji na stronie Serwisu Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia;
 • podanie adresu e-mail i ustawienie hasła dostępu do konta;
 • uzyskanie dostępu do Konta.

Rejestracja przy wykorzystaniu stron podmiotów trzecich. Rejestracja może również zostać dokonana za pośrednictwem strony podmiotu trzeciego z poziomu wtyczki. Rejestracja za pośrednictwem stron trzecich wymaga wykonania czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.

Powrót do góry

5. Umowa dostępu do konta – użytkownik

1. Zakres i treść Umowy. Umowa dostępu do Konta zawarta pomiędzy Administratorem
a Użytkownikiem obejmuje usługę dostępu do Konta, korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu oraz umożliwienie przeglądania dostępnych Konsultacji. Treść Umowy określają postanowienia Regulaminu.

2. Czas trwania Umowy. Umowa dostępu do Konta zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Opłaty. Założenie konta w Serwisie jest nieodpłatne. W przypadku zawarcia z Konsultantami Umowy Konsultacji od Użytkownika w imieniu Konsultantów pobierane będą opłaty za otrzymane Konsultacje.

Powrót do góry

6. Obowiązki użytkowników

1. Obowiązki Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, kilkukrotna Rejestracja Użytkownika w Serwisie, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub uzyskanie dostępu do Kont innych Użytkowników;
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora i z poszanowaniem przysługujących im praw;
 • utrzymywania w poufności hasła oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim zalogowania się w Serwisie na jego Konto;
 • zapewnienia, że podane przez niego informacje są aktualne.

2. Blokowanie i usuwanie Konta. Usuwanie i odmowa zamieszczenia treści. Użytkownicy mają obowiązek używania Konta w celach zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Administratorowi przysługuje prawo do usuwania bądź odmowy zamieszczenia treści sprzecznych z prawem, w szczególności szerzących pornografię, nienawiść rasową lub etniczną oraz nietolerancję, bądź mogących naruszyć́ jakiekolwiek prawa innych Użytkowników. Niezależnie od innych uprawnień opisanych w Regulaminie, Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

 • podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • szerzy za pośrednictwem Serwisu treści sprzeczne z prawem, szerzące pornografię, nienawiść rasową lub etniczną, nietolerancję, bądź naruszające prawa innych Użytkowników;
 • dopuści się innych zachowań, które są sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Administratora.

3. Ponowna Rejestracja. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

4. Odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu oraz podjęte poza Serwisem na podstawie informacji uzyskanych w trakcie korzystania z Serwisu.

Powrót do góry

7. Konsultant

1. Konsultant. Każdy Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może, po podaniu dodatkowych informacji wymaganych w formularzu dostępnym na Koncie, uzyskać status Konsultanta umożliwiający świadczenie Konsultacji innym Użytkownikom Serwisu. Wymagane informacje obejmują w szczególności:

 • imię i nazwisko;
 • tematy udzielanych Konsultacji, ewentualnie informację o posiadanych uprawnieniach;
 • języki, w których oferuje świadczenie Konsultacji;
 • nazwę i opis Konsultacji;
 • cenę za 1 minutę Konsultacji;
 • w przypadku Konsultanta Biznesowego, dane potrzebne do rozliczeń pomiędzy Konsultantem a Użytkownikiem, a w szczególności kraj rezydencji podatkowej oraz stawka podatku od towarów i usług właściwą dla świadczonych Konsultacji.

2. Obowiązki Konsultanta. Każdy Konsultant jest zobowiązany do:

 • zapewnienia, że treści przekazywane w trakcie Konsultacji są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą;
 • aktualizacji informacji wymaganych przy rejestracji do statusu Konsultanta, tj. w szczególności imienia i nazwiska; tematów udzielanych Konsultacji, informacji o posiadanych uprawnieniach; językach w którym oferuje świadczenie Konsultacji; nazwy i opisu Konsultacji; ceny za 1 minutę Konsultacji oraz danych potrzebne do rozliczeń pomiędzy Konsultantem a Użytkownikiem (nazwę prowadzonej działalności gospodarczej/nazwę firmy, adres, PESEL, numer NIP, REGON, właściwy Urząd Skarbowy, właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, numer konta, kraj rezydencji podatkowej);
 • zapewnienia, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia, licencje oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej (dotyczy Konsultanta Biznesowego),
 • nieświadczenia Konsultacji, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których świadczenie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

3. Obowiązki podatkowe. Konsultant zobowiązuje się wykonywać wszelkie spoczywające na nim obowiązki podatkowe związane z prowadzoną przez niego w ramach Serwisu działalnością. Konsultant Indywidualny nie może udzielać Konsultacji w zakresie zawodów regulowanych. Lista zawodów regulowanych jest dostępna na stronie: http:// ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23.

4. Obowiązki względem Użytkowników Indywidualnych. Administrator nie ponosi względem Użytkowników odpowiedzialności za wykonanie przez nich obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy Konsultanta nie prowadzącego działalności gospodarczej i obowiązku odprowadzenia składek ubezpieczeniowych za Konsultanta nie prowadzącego działalności gospodarczej.

Powrót do góry

8. Organizacje

1. Organizacja. Konsultant może w ramach Serwisu założyć Organizację w ramach której 
inni Konsultanci mogą świadczyć Konsultacje.

2. Regulamin Organizacji. Szczegółowe zasady funkcjonowania Organizacji reguluje 
Regulamin Organizacji dostępny pod linkiem http://anymind.com/regulamin-organizacji.

3.Zgoda na otrzymywanie zaproszeń do Organizacji. Akceptując Regulamin Konsultant wyraża zgodę na otrzymywanie zaproszeń od Organizacji na świadczenie usług Konsultacji za jej pośrednictwem.

Powrót do góry

9. Konsultacje

1. Konsultacje. Administrator publikuje w Serwisie oferty Konsultacji w imieniu i na rzecz 
Konsultantów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Konsultantów.

Umowa Konsultacji. Użytkownik może zawierać przy pomocy Serwisu Umowy Konsultacji z poszczególnymi Konsultantami pod warunkiem zalogowania się do Serwisu oraz podania danych niezbędnych do pobrania opłaty za Konsultację. Aby skorzystać z Konsultacji Użytkownik klika w przycisk „POŁĄCZ SIĘ”. Z chwilą kliknięcia w przycisk „POŁĄCZ SIĘ” dochodzi do akceptacji warunków świadczonej Konsultacji i zawarcia Umowy Konsultacji między Użytkownikiem i Konsultantem.

3. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu tj. z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Konsultant nie może:

 • pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat od Użytkowników za udzielane Konsultacje;
 • udzielać Użytkownikom porad poza Serwisem.

4. Tematy Konsultacji. Konsultanci udzielają Konsultacji w dziedzinach w których się specjalizują. Konsultant deklaruje tematy udzielanych Konsultacji.

5. Oferta Konsultacji. Konsultant sporządza ofertę Konsultacji, wypełniając dostępny w ramach Serwisu formularz, określając w ten sposób ogół warunków Konsultacji. Informacje zawarte w treści oferty Konsultacji mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści oferty Konsultacji, Serwis nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści oferty Konsultacji Konsultant oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści oferty Konsultacji, a wykorzystanie ich w ramach Serwisu oraz przez Serwis – w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich. Konsultant ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Treść oferty Konsultacji. Treść oferty Konsultacji powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do zakresu Konsultacji. Treść oferty Konsultacji powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Konsultant ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w ofercie Konsultacji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

7. Zamieszczenie oferty Konsultacji. Zamieszczając ofertę Konsultacji Konsultant oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym i jednocześnie zleca Serwisowi publikację oferty Konsultacji Od momentu 
opublikowania oferty Konsultacji, Konsultant jest związany jej treścią. Konsultant może dokonać zmian treści oferty Konsultacji do czasu zawarcia Umowy Konsultacji. W chwili opublikowania oferty Konsultacji, Konsultant wyraża zgodę na wykorzystanie jej opisu (treści i zdjęć) w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w Serwis, jak i poza nim, w ramach współpracy Administrator z podmiotami trzecimi.

8. Umowa Konsultacji. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu tj. z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Konsultantem wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Powrót do góry

10. Przebieg Konsultacji

1. Rozpoczęcie Konsultacji. Skorzystanie z Konsultacji jest możliwe w czasie dostępności Konsultanta w Serwisie sygnalizowanej poprzez ikonkę dostępności oraz zmianę koloru przycisku „POŁĄCZ SIĘ”. W przypadku niedostępności Konsultanta, Użytkownik może zakomunikować chęć skorzystania z Konsultacji poprzez przyciśnięcie przycisku „POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI”. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail i/lub powiadomienie na urządzeniu mobilnym z informacją o dostępności Konsultanta po jego najbliższym zalogowaniu do Serwisu.

2. Czas i cena Konsultacji. Czas trwania Konsultacji jest mierzony przez Serwis co do sekundy i jest on podstawą ustalenia ceny Konsultacji. Cena Konsultacji jest równa liczbie minut trwania Konsultacji przemnożonej przez cenę za minutę Konsultacji (pierwsza minuta Konsultacji z danym Konsultantem na określony temat jest bezpłatna).

3. Konsultacja anonimowa. Użytkownik może skorzystać z Konsultacji anonimowo, nie ujawniając Konsultantowi danych widocznych w profilu Użytkownika.

Powrót do góry

11. Opłaty za Konsultacje

1. Opłaty. Płatność za Konsultacje może być dokonana przez Użytkownika poprzez podanie danych wymaganych do pobrania opłaty za Konsultację w szczególności: imię i nazwisko właściciela karty, numer karty oraz numer CVV/CVC (model post-paid).

2. Płatności. Po każdej Konsultacji Użytkownik ma prawo do otrzymania od Konsultanta stosownego dokumentu potwierdzającego wykonanie przez Konsultanta Konsultacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wynagrodzenie Konsultanta. Wynagrodzenie należne Konsultantowi za Konsultację stanowi iloczyn ceny za minutę Konsultacji ustalonej przez Konsultanta i czasu trwania Konsultacji (pierwsza minuta Konsultacji z danym Konsultantem na określony temat jest bezpłatna).). Cena Konsultacji stanowi sumę Wynagrodzenia Konsultanta i opłaty za dostęp (prowizji) w wysokości określonej w Cenniku.

4. Obliczenie wynagrodzenia Konsultanta. Konsultant otrzyma wynagrodzenie z tytułu świadczonych Konsultacji. Raz w miesiącu Konsultant otrzyma na Konto rozliczenie z tytułu świadczonych usług określające wysokość należnego wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż na 14 dni od dnia wyświadczenia Konsultacji, w którym to okresie wynagrodzenia za Konsultację pozostanie zamrożone celem złożenia przez Użytkownika reklamacji świadczonej Konsultacji.

5. Dane do wypłaty wynagrodzenia. Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych przekazanych w procesie płatności. Konsultant zobowiązuje się dostarczyć podstawowe i aktualne dane dla celów identyfikacyjnych. W przypadku braku dostarczenia lub dostarczenia nieprawidłowych danych, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowych danych.

Powrót do góry

12. Opłaty za usługi Administratora

1. Odpłatność usługi dostępowej. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Konsultant. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Cennik dostępny pod linkiem https://anymind.gitbook.io/centrum-pomocy/konsultant#ile-kosztuje-anymind. Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu potrącane są przez Administratora z wynagrodzenia Konsultanta.

2. Obowiązek zapłaty. Niedozwolone są działania Konsultanta, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Administratora opłatami lub prowizjami.

3. Dowody zakupu. Za usługi świadczone w ramach Serwisu Administrator wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.

Powrót do góry

13. Rola Administratora przy świadczeniu Konsultacji

1. Administrator nie jest stroną umów Konsultacji zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Konsultantami. Administrator nie gwarantuje, że Konsultant oraz Użytkownik są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

3. W przypadku, gdy oferta Konsultacji narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator może zakończyć przed czasem lub usunąć ofertę Konsultacji – jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność.

Powrót do góry

14. Dane osobowe

1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Konta jest Itelo Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129, NIP: 6762410627, REGON: 121066979.

2. Cel przetwarzania danych. Dane Użytkowników będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania Umowy dostępu do Konta oraz Umowy Konsultacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) oraz w celu marketingu produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Prawa Użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług Administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące 
uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Umowy dostępu do Konta.

4. Polityka Prywatności. Szczegółowe zasady i zakres przetwarzania przez Administratora informacji o Użytkowniku znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://anymind.com/polityka-prywatnosci.

Powrót do góry

15. Reklamacje

1. Zgłaszanie reklamacji. Konsument może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia usług na adres: help@anymind.com lub na adres pocztowy: Itelo Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków.

2. Termin udzielenia odpowiedzi. Administrator udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres z którego przesłano reklamację lub za pośrednictwem Konta Użytkownika, bądź w formie pisemnej na adres zwrotny nadawcy w przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej.

3. Reklamacja usługi Konsultacji. W przypadku, jeżeli reklamacja dotyczy usługi Konsultacji, należy ją złożyć za pośrednictwem Serwisu, z poziomu szczegółów Aktywności (Konsultacji), której dotyczy reklamacja. Administrator przekaże treść reklamacji Konsultantowi, który udzielił Konsultacji. Jeżeli Konsultant nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, uważa się że uznał reklamację. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Konsultanta, reklamację rozpatrzy Administrator. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej treści Konsultacji przed wypłatą wynagrodzenia Konsultantowi, wypłata wynagrodzenia jest wstrzymana do chwili rozpatrzenia reklamacji.

4. Uwzględnienie reklamacji. Uwzględnienie reklamacji, jest równoznaczne ze zwrotem środków wydanych przez Użytkownika na udzieloną mu Konsultację. W przypadku uwzględnienia reklamacji środki są zwracane przez Administratora Użytkownikowi.

5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Rozpatrywanie reklamacji – mediacja. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej,
 • przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

7. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Działania mediacyjne określone w ust. 4 A. powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Itelo. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8. Stałe polubowne sądy konsumenckie. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), określone w ust. 4. b) powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

9. Rzecznik konsumentów. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Itelo, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Itelo w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

10. ODR. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Itelo zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

11. Informacja. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Itelo ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Administrator wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów.

Powrót do góry

16. Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność

1. Prace konserwacyjne. Administratorowi przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi w Serwisie np. w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont, w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika.

2. Bezpieczeństwo Serwisu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

3. Przesyłanie wiadomości SMS i e-mail. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, świadczeniem Usługi dostępu do Konta, zmianami Regulaminu oraz przesyłania informacji handlowych.

4. Odpowiedzialność Administratora. Administrator ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za zawinione przez Administratora niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy dostępu do Konta.

5. Zakres odpowiedzialności Administratora. Administrator nie świadczy Konsultacji na rzecz Użytkowników. Administrator nie zawiera z Użytkownikami Umów Konsultacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi Konsultacji świadczone przez Konsultantów, w tym za treści przekazane przez nich w trakcie Konsultacji, zwłaszcza za podanie nieprawdziwych, niekompletnych informacji, bądź informacji wprowadzających w błąd. Administrator nie weryfikuje i nie gwarantuje posiadania przez Konsultantów wymaganych kwalifikacji, wiedzy specjalistycznej z określonego zakresu czy posiadania wymaganego prawem ubezpieczenia.

6. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:

 • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi;
  niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej;
 • treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie;
 • treści przekazywane w trakcie Konsultacji przez Użytkowników oraz wszelkie zachowania Użytkowników i Konsultantów;
 • działania podjęte na podstawie informacji bądź porad uzyskanych w wyniku Konsultacji udzielonych przez Konsultantów i ich skutki, w szczególności poniesione szkody.

7. Wyłączenie odpowiedzialności za sprzęt Użytkownika. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usługi, sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

Powrót do góry

17. Odstąpienie od Umowy

1. Natychmiastowe świadczenie Konsultacji. Konsument zawierając z Konsultantem Umowę Konsultacji składa prośbę (żądanie) udzielenia Konsultacji od razu, a więc przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku, zgodnie z treścią art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, w związku z wykonaniem w usługi w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, traci on prawo odstąpienia od umowy.

2. Odstąpienie od Umowy dostępu do Konta. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy dostępu do Konta, bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.

3. Wzór oświadczenia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępu do Konta Konsument może wykorzystać poniższy wzór:

……………………….., data ……………………

…………………………………………………… imię i nazwisko Konsumenta
…………………………………………………… adres zamieszkania konsumenta

Itelo Sp. z o. o.
ul. Kunickiego 5, lok. 212,
30-134 Kraków

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Ja niżej podpisany …………………………… informuję o moim odstąpieniu od Umowy dostępu do Konta………………………………. ……………… zawartej dnia …………………

……………………………………
czytelny podpis Konsumenta

4. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Administrator, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy dostępu do Konta, przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Powrót do góry

18. Wypowiedzenie Umowy dostępu do Konta

1. Czas obowiązywania Umowy. Umowa dostępu do Konta jest zawierana na czas 
nieokreślony.

2. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę dostępu do Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie prośby o usunięcie Konta na adres help@anymind.com. Konto Użytkownika jest zamykane niezwłocznie.

3. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora. Administrator może wypowiedzieć Użytkownikom Umowę dostępu do konta w każdym czasie z zachowaniem 1- miesięcznego terminu wypowiedzenia. Administrator może wypowiedzieć Umowę dostępu Konta Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie złożone na adres e-mail Użytkownika lub za pośrednictwem Konta.

Powrót do góry

19. Zmiany Regulaminu

1. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Administrator może 
dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • zapewnienia bezpieczeństwa informacji jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;
 • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
 • konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień.

2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu i prawo do wypowiedzenia Umowy dostępu do Konta. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana Użytkownikowi, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, na zarejestrowany w Koncie adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, w trybie przewidzianym w punkcie 14 ust. 2 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Regulaminu, uważa się, że zmiana została zaakceptowana przez Użytkownika oraz że wyraża on na nią zgodę.

Powrót do góry

20. Postanowienia końcowe

1. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Właściwość sądu. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny dla siedziby Administratora.

4. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”.

4. Treść Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana w Serwisie pod adresem: http://anymind.com/regulamin/

5. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2019 r.

Powrót do góry