anymind. regulamin organizacji

regulamin organizacji
w serwisie anymind

pobierz w pdf

Obowiązuje od 11.03.2019 r.

1. Postanowienia wstępne

1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa warunki i zasady zakładania przez Użytkowników Organizacji w serwisie anymind (dalej: „Regulamin Organizacji”).

2. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Niniejszy Regulamin Organizacji jest udostępniany na stronie Serwisu (http://anymind.com/regulamin-organizacji/). Regulamin Organizacji jest dostępny dla wszystkich, również przed dokonaniem rejestracji w Serwisie. Regulamin Organizacji jest udostępniany w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w postaci pliku PDF.

3. Wymóg akceptacji Regulaminu przed założeniem Organizacji. Akceptacja Regulaminu Organizacji jest warunkiem założenia Organizacji w Serwisie.

4. Definicje. Definicje wykorzystane w Regulaminie serwisu anymind mają zastosowanie do niniejszego Regulaminu Organizacji.

Back to top

2. Organizacje

1. Organizacja. Konsultant może założyć Organizację, w ramach której inni Konsultanci będą mogli świadczyć Konsultacje za pośrednictwem Serwisu.

2. Założyciel. Konsultant zakładający Organizację staje się jej założycielem (dalej: „Założyciel”).

3. Nazwa Organizacji. Założyciel określa nazwę Organizacji, dodaje opis, zdjęcie profilowe oraz opcjonalnie link do wybranych witryn internetowych, dokumenty bądź zdjęcia.

4. Zapraszanie do Organizacji Konsultantów. Założyciel może zapraszać do świadczenia Konsultacji w ramach Organizacji:

 • pracowników Założyciela lub osoby z którymi Założyciel zawarł umowę cywilnoprawną, posiadające Konto w Serwisie lub które założą Konto w Serwisie po otrzymaniu zaproszenia od Organizacji (dalej: „Konsultanci Wewnętrzni”);
 • inne osoby posiadające Konto w Serwisie lub które założą Konto w Serwisie po otrzymaniu zaproszenia od Organizacji (dalej: „Konsultanci Niezależni”).

5. Świadczenie Konsultacji przez Założyciela. Założyciel może świadczyć Konsultacje za pośrednictwem swojej Organizacji jako Konsultant Wewnętrzny.

Back to top

3. Rozliczenia

1. Rozliczenia z Organizacją. Konsultacje świadczone w ramach Organizacji
rozliczone zostaną z Założycielem w następujący sposób:
za Konsultacje świadczone przez Konsultantów Wewnętrznych lub Założyciela – Założyciel otrzyma wynagrodzenie od Użytkowników, obniżone o prowizję Administratora;
za Konsultacje świadczone przez Konsultantów Niezależnych – Założyciel otrzyma prowizję od Administratora, w wysokości określonej w Cenniku, na zasadzie samofakturowania.

2. Samofakturowanie. Samofakturowanie oznacza upoważnienie Administratora przez Założyciela do wystawiania faktury VAT w imieniu i na rzecz Założyciela.

3. Oświadczenia o samofakturowaniu. Założyciel chcący zapraszać do Organizacji Konsultantów Niezależnych ma obowiązek złożenie za pośrednictwem Serwisu oświadczyć, że:

 • jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
 • prawo obowiązujące w państwie zamieszkania Założyciela dopuszcza
  samofakturowanie.

4. Założyciel zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o każdorazowej zamianie jego statusu jako podatnika od towarów i usług.

5. Niezłożenie oświadczenia o samofakturowaniu. Niezłożenie oświadczenia o samofakturowaniu uniemożliwia zapraszanie do Organizacji Konsultantów.

6. Upoważnienie Administratora do samofakturowania. Założyciel składając oświadczenie o samofakturowaniu upoważnia Administratora do samofakturowania prowizji należnej Założycielowi za Konsultacje świadczone w ramach Organizacji przez Konsultantów Niezależnych.

7. Procedura samofakturowania. Samofakturowanie nastąpi z zachowaniem następującej procedury:

 • 15. dnia każdego miesiąca Administrator wystawi w imieniu i na rzecz Założyciela fakturę VAT na kwotę prowizji należnej Założycielowi za Konsultacje świadczone przez Konsultantów Niezależnych w miesiącu poprzednim;
 • niezwłocznie po wystawieniu faktura VAT zostanie przesłana Założycielowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Założyciela przy zakładaniu Organizacji;
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT Założyciel zobowiązany jest do zaakceptowania faktury VAT lub do złożenia ewentualnych uwag lub sprzeciwu do treści faktury VAT. Fakturę VAT uważa się za doręczoną w dniu, w którym została wprowadzona do systemu teleinformatycznego Administratora oraz została odznaczona jako wysłana;
 • brak złożenia w ww. terminie 7 dni oznacza zatwierdzenie faktury VAT przez Założyciela.

8. Obowiązki samofakturowanego. Założyciel, w imieniu i na rzecz którego Administrator wystawiać będzie faktury VAT, zobowiązuje się do:

 • bezzwłocznego informowania Administratora o:
  – każdorazowej danych rozliczeniowych, w szczególności o zmianie
  Numeru Identyfikacji Podatkowej;
  – utracie lub zawieszeniu statusu podatnika podatku od towarów i usług;
 • niewystawiania faktur sprzedaży objętych samofakturowaniem.

Back to top

4. Postanowienia końcowe

1. Stosowanie Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Organizacji, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Wejście w życie Regulaminu Organizacji. Regulamin Organizacji wchodzi w życie z dniem 11.03.2019 r.

Back to top