Regulamin – AnyMind

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ANYMIND

 

 

 

To jest Regulamin Serwisu AnyMind. Przed założeniem Konta zapoznaj się z jego treścią. Regulamin opisuje procedurę założenia Konta w Serwisie AnyMind oraz zasady korzystania i udzielania Konsultacji.

 

1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 

1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu AnyMind oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jest Itelo Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129, NIP: 6762410627, REGON: 121066979.

3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu (https://anymind.com/regulamin). Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Serwisie pod adresem https://anymind.com/regulamin Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed dokonaniem rejestracji w Serwisie. Regulamin jest udostępniany w sposób umożliwiający jest pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w  postaci pliku PDF.

4. Wymóg akceptacji Regulaminu przez Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem Rejestracji w Serwisie. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

 

2.  DEFINICJE.

 

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

1. Cennik – dostępne na stronie Serwisu informacje dotyczące aktualnych opłat związanych z korzystaniem z Serwisu;

2. Konsultant – Użytkownik Serwisu, który udziela Konsultacji za pośrednictwem Serwisu;

3. Konsultant Biznesowy – Konsultant będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, świadczącą na rzecz Użytkowników Konsultacje w ramach Serwisu;

4. Konsultant Indywidualny – Konsultant będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Konsultant Indywidualny jest zleceniobiorcą Usługodawcy, który zleca Konsultantowi Indywidualnemu świadczenie usług Konsultacji i świadczy je Użytkownikom;

5. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Użytkownika możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji  wymagającej podania numeru telefonu oraz kodu weryfikacyjnego otrzymanego na  podany numer. Kolejne logowania do Serwisu wymagają podania numeru telefonu oraz hasła, bądź w przypadku nieustawienia hasła dostępu do Konta, kodu  weryfikacyjnego przesłanego na podany numer telefonu. Za pośrednictwem Konta Użytkownicy korzystają z Konsultacji, a Użytkownicy posiadający status Konsultanta dodatkowo świadczą Konsultacje. Konto zawiera m.in. informacje na temat Konsultacji z jakich Użytkownik skorzystał, ich cenę, informacje na temat Konsultacji udzielonych jako Konsultant, informacje dotyczące należnego wynagrodzenia za  Konsultacje, dane do rozliczeń;

6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę dostępu do Konta i  Umowę Konsultacji, niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Konsultacja – usługa świadczona na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez rozmowę online (wideo, głosową lub pisemną), polegająca na udzieleniu porady w dziedzinie, w której dany Konsultant się specjalizuje. Każda rozmowa Konsultanta z Użytkownikiem stanowi odrębną Konsultację świadczoną na podstawie odrębnej Umowy Konsultacji;

8. Organizacja – założone przez Konsultanta Biznesowego miejsce w Serwisie, w  którym zaproszeni przez niego Konsultanci mogą świadczyć usługi Konsultacji pod logo danej organizacji;

9. Regulamin – niniejszy Regulamin;

10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie lub za pośrednictwem strony podmiotu trzeciego. Rejestracja jest skuteczna z momentem skutecznego zalogowania się do Konta jako Użytkownik;

11. Serwis – serwis internetowy AnyMind dostępny pod adresem www.anymind.com, umożliwiający świadczenie oraz korzystanie z Konsultacji;

12. Umowa – umowa dostępu do Konta będąca umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie uzyskania przez Użytkownika pierwszego dostępu do Konta po dokonaniu skutecznej Rejestracji. Przedmiotem Umowy jest:

A. zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Konta oraz korzystania z innych funkcjonalności Serwisu;

B. zapewnienie możliwości korzystania przez Użytkownika z Konsultacji;

C. zapewnienie Użytkownikowi posiadającemu status Konsultanta możliwości świadczenia Konsultacji.

13. Umowa Konsultacji – umowa o świadczenie Konsultacji zawierana pomiędzy Konsultantem a Użytkownikiem albo pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (w przypadku udzielenia Konsultacji przez Konsultanta Indywidualnego, który świadczy Konsultacje w imieniu Usługodawcy na podstawie zawartej z nim umowy zlecenia);

14. Usługodawca / Itelo – Itelo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129, NIP: 6762410627, REGON: 121066979;

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.);

16. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827 ze zm.);

17. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła konto Użytkownika w Serwisie. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa pod warunkiem wyrażenia zgody na założenie Konta przez jej opiekuna prawnego (w trakcie Rejestracji osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia a nie ukończyła 18 lat oświadcza, że zawiera umowy w  ramach Serwisu za zgodą opiekuna prawnego). Użytkownikami Serwisu są również Konsultanci. Każdy Użytkownik może uzyskać status Konsultanta pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Regulaminie.

 

 

Warunkiem aktywnego korzystania z usług AnyMind jest Rejestracja w Serwisie i założenie Konta. Poniżej opisujemy ogólne zasady korzystania z Serwisu, wymagania techniczne oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa.

 

3. KORZYSTANIE Z SERWISU ANYMIND.

 

1. Zakres usług. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługi:

A. udostępniania na rzecz Użytkowników Konta i jego funkcjonalności, w tym zapewnienia możliwości korzystania z Konsultacji;

B. świadczenia usług Konsultacji oraz 

C. umożliwiania świadczenia Konsultacji Użytkownikom posiadającym status Konsultanta.

2. Rejestracja. Warunkiem aktywnego korzystania z Serwisu jest Rejestracja.

3. Wymogi techniczne. Do uruchomienia i korzystania z usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest:

A. dowolne urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką obsługującą protokół komunikacji WebRTC;

B. urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w narzędzia pozwalające na odbieranie Porad (mikrofon oraz głośnik, a opcjonalnie także kamerę);

C. telefon oraz aktywny numer telefonu, z możliwością odbierania SMS-ów, a opcjonalnie także aktywny adres e-mail.

4. Pliki typu cookie. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików zostały wskazane w treści Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://anymind.com/polityka-prywatnosci.

5. Modyfikowanie sposobu realizacji Usługi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 

 

Do aktywnego korzystania z Serwisu AnyMind konieczna jest Rejestracja. Poniżej opisujemy jak wygląda proces założenia Konta. 

 

4. REJESTRACJA.

 

1. Proces Rejestracji. W trakcie Rejestracji na stronie Serwisu Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

A. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia;   

B. podanie numeru telefonu i kodu aktywacyjnego przesłanego na podany numer.;

C. uzyskanie dostępu do Konta.

2. Rejestracja przy wykorzystaniu stron podmiotów trzecich. Rejestracja może również zostać dokonana za pośrednictwem strony podmiotu trzeciego z poziomu wtyczki. Rejestracja za pośrednictwem stron trzecich wymaga wykonania czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.

 

 

Zakładając Konto zawierasz z Itelo umowę dostępu do Konta. Oto jej najważniejsze postanowienia.

 

5. UMOWA DOSTĘPU DO KONTA. UŻYTKOWNIK.

 

1. Zakres i treść Umowy. Umowa dostępu do Konta zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem obejmuje usługę dostępu do Konta, korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu oraz umożliwienie korzystania z Konsultacji. W przypadku Użytkowników posiadających status Konsultanta Umowa obejmuje także umożliwienie świadczenia Konsultacji. Treść Umowy określają postanowienia Regulaminu.

2. Czas trwania Umowy. Umowa dostępu do Konta zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Opłaty. Założenie konta w Serwisie jest nieodpłatne. Usługodawca pobiera opłaty od udzielonych Konsultacji. Opłata dla Usługodawcy jest wliczona w cenę Konsultacji. Użytkownik płaci jedynie za Konsultacje z których skorzystał.

 

 

W każdym momencie możesz zostać Konsultantem i zacząć zarabiać na udzielaniu Konsultacji. Zastanów się w czym jesteś dobry i do dzieła! Poniżej znajdziesz postanowienia dotyczące procedury uzyskania statusu Konsultanta i  zasady rozliczeń z Itelo.

 

6. KONSULTANT.

 

1. Konsultant. Każdy Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może, po podaniu dodatkowych informacji wymaganych w formularzu dostępnym na Koncie, uzyskać status Konsultanta umożliwiający świadczenie Konsultacji innym Użytkownikom Serwisu. Wymagane informacje obejmują w szczególności:

A. imię i nazwisko;

B. tematy udzielanych Konsultacji, ewentualnie informację o posiadanych uprawnieniach;

C. języki w którym oferuje świadczenie Konsultacji;

D. nazwę i opis Konsultacji;

E. cenę za 1 minutę Konsultacji;

F. dane potrzebne do rozliczeń pomiędzy Konsultantem a Usługodawcą (nazwę prowadzonej działalności gospodarczej/nazwę firmy, adres, PESEL, numer NIP, REGON, właściwy Urząd Skarbowy, właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, numer konta, kraj rezydencji podatkowej).

2. Obowiązki Konsultanta. Każdy Konsultant jest zobowiązany do:

A. zapewnienia, że treści przekazywane w trakcie Konsultacji są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą;

B. aktualizacji informacji o których mowa w ust. 1;

C. zapewnienia, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia, licencje oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej (dotyczy Konsultanta Biznesowego).

3. Wynagrodzenie Konsultanta. Wynagrodzenie należne Konsultantowi za Konsultację stanowi iloczyn ceny za minutę Konsultacji ustalonej przez Konsultanta i  czasu trwania Konsultacji (pierwsza minuta Konsultacji  z danym Konsultantem na określony temat jest bezpłatna). Wynagrodzenie Konsultanta zostanie powiększone o  kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT (jeśli dotyczy). Cena Konsultacji stanowi sumę Wynagrodzenia Konsultanta i opłaty za dostęp (prowizji) w wysokości określonej w Cenniku. Konsultantów, którzy dołączyli do AnyMind w okresie od 30 marca 2018 do 30 czerwca 2018, obowiązuje Cennik dla testujących, dostępny pod adresem http://anymind.com/cennik-testerzy.

4. Obliczenie wynagrodzenia Konsultanta. Konsultant otrzyma wynagrodzenie z tytułu świadczonych Konsultacji. Raz w miesiącu Konsultant otrzyma na Konto rozliczenie z tytułu świadczonych usług określające wysokość należnego wynagrodzenia.

5. Wystawienie faktury VAT przez Konsultanta Biznesowego. Na podstawie otrzymanego rozliczenia Konsultant Biznesowy wystawi Usługodawcy fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

6. Refaktura. Koszt Konsultacji w wysokości wynagrodzenia netto Konsultanta Biznesowego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Konsultanta Biznesowego będzie refakturowany przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

7. Obowiązki podatkowe Konsultanta Biznesowego. Konsultant Biznesowy zobowiązuje się wykonywać wszelkie spoczywające na nim obowiązki podatkowe związane z prowadzoną przez niego w ramach Serwisu działalnością.

8. Umowa zlecenia z Konsultantem Indywidualnym. Konsultant Indywidulany z  chwilą udzielenia pierwszej Konsultacji nawiązuje z Usługodawcą umowę zlecenia. Treść zawieranej umowy określa niniejszy Regulamin. Konsultant Indywidualny nie może udzielać Konsultacji w zakresie zawodów regulowanych. Lista zawodów regulowanych jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23.

9. Obowiązki podatkowe Usługodawcy wobec Konsultanta Indywidualnego. Usługodawca zobowiązuje się wykonać wobec Konsultanta Indywidualnego wszystkie przewidziane prawem obowiązki spoczywające na nim jako zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie z tytułu udzielonych Konsultacji wypłacane Konsultantowi Indywidualnemu zostanie pomniejszone o  wymagane prawem należności (w tym zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne).

10. Uprawnienie do potrącenia lub wstrzymania płatności wynagrodzenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia określonych kwot lub wstrzymania wypłaty wynagrodzenia (w całości lub w części) w przypadku konieczności uiszczenia przez Usługodawcę należnych podatków (np. VAT) i innych wymaganych przez prawo opłat administracyjnych.

11. Dane do wypłaty wynagrodzenia. Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych przekazanych w procesie płatności. Konsultant zobowiązuje się dostarczyć podstawowe i aktualne dane dla celów identyfikacyjnych. W przypadku braku dostarczenia lub dostarczenia nieprawidłowych danych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowych danych.

12. Certyfikat rezydencji podatkowej. Konsultant nieposiadający w Polsce rezydencji podatkowej jest zobowiązany do dostarczenia Usługodawcy certyfikatu rezydencji podatkowej po udzieleniu pierwszej Konsultacji oraz co 12 miesięcy od dnia wydania pierwszego certyfikatu. Niedostarczenie certyfikatu spowoduje zastosowanie podatku u źródła w Polsce w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 

 

Każdy Konsultant może stworzyć swoją Organizację w ramach Serwisu. Oznacza to możliwość zapraszania innych Konsultantów do udzielania Konsultacji za jej pośrednictwem.

 

7. ORGANIZACJA KONSULTANTÓW.

 

1. Organizacja. Konsultant może w ramach Serwisu założyć Organizację w ramach której inni Konsultanci mogą świadczyć Konsultacje. Konsultant określa nazwę Organizacji, dodaje opis, zdjęcie profilowe, może dodać link do swojej witryny internetowej, a także wgrać dokumenty bądź zdjęcia.

2. Świadczenie Konsultacji za pośrednictwem Organizacji. Konsultant posiadający Organizację może samodzielnie świadczyć Konsultacje za jej pośrednictwem oraz zapraszać do świadczenia Konsultacji w ramach Organizacji:

A. pracowników lub osoby z którymi zawarł umowę cywilnoprawną, posiadające Konto w Serwisie lub które założą Konto w Serwisie po otrzymaniu zaproszenia od Organizacji;

B. inne osoby posiadające Konto w Serwisie lub które założą Konto w Serwisie po otrzymaniu zaproszenia od Organizacji (dalej: „Niezależni Konsultanci„).

3. Umowa z Usługodawcą. Zakładając Organizację Konsultant zawiera z Usługodawcą umowę, zgodnie z którą będzie otrzymywał wynagrodzenie za Konsultacje świadczone przez osoby o których mowa w ust. 2 A oraz prowizję za Konsultacje świadczone przez Niezależnych Konsultantów w wysokości określonej w Cenniku. Konsultant posiadający organizację, świadczący samodzielnie Konsultacje za jej pośrednictwem rozlicza się z Usługodawcą tak samo jak w przypadku świadczenia Konsultacji przez osoby, o których mowa w ust. 2A.

4. Zgoda na otrzymywanie zaproszeń do Organizacji. Akceptując Regulamin Konsultant wyraża zgodę na otrzymywanie zaproszeń od Organizacji na świadczenie usług Konsultacji za jej pośrednictwem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach Konta.

 

 

Jak skorzystać z Konsultacji? Ile to kosztuje? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz poniżej.

 

8. KONSULTACJE.

 

1. Umowa Konsultacji. Użytkownik może skorzystać z Konsultacji pod warunkiem zalogowania się do Serwisu oraz posiadania na Koncie środków w wysokości wystarczającej na skorzystanie z co najmniej 1 (słownie: jednej) minuty Konsultacji z danym Konsultantem lub podania danych niezbędnych do pobrania opłaty za Konsultację. Aby skorzystać z Konsultacji Użytkownik klika w przycisk POŁĄCZ SIĘ”. Z chwilą kliknięcia w przycisk „POŁĄCZ SIĘ dochodzi do zawarcia Umowy Konsultacji. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu tj.  z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Konsultant nie może pobierać opłat za Konsultacje udzielone poza Serwisem.

2. Tematy Konsultacji. Konsultanci udzielają Konsultacji w dziedzinach w których się specjalizują. Konsultant deklaruje tematy udzielanych Konsultacji.

3. Rozpoczęcie Konsultacji. Skorzystanie z Konsultacji jest możliwe w czasie dostępności Konsultanta w Serwisie sygnalizowanej poprzez ikonkę dostępności  oraz zmianę koloru przycisku „POŁĄCZ SIĘ”. W przypadku niedostępności Konsultanta, Użytkownik może zakomunikować chęć skorzystania z Konsultacji poprzez przyciśnięcie przycisku „POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI”. Użytkownik otrzyma SMS-a z informacją o dostępności Konsultanta po jego najbliższym zalogowaniu do Serwisu.

4. Czas i cena Konsultacji. Czas trwania Konsultacji jest mierzony przez Serwis co do sekundy i jest on podstawą ustalenia ceny Konsultacji. Cena Konsultacji stanowi sumę iloczynu ceny za minutę Konsultacji i czasu trwania Konsultacji  (pierwsza minuta Konsultacji  z danym Konsultantem na określony temat jest bezpłatna).

5. Opłaty. Płatność za Konsultacje może być dokonana przez Użytkownika poprzez:

A. zasilenie Konta środkami potrzebnymi na skorzystanie z Konsultacji (minimum 10,00 zł) poprzez dokonanie przelewu albo płatności z wykorzystaniem metod wskazanych na początku procesu zasilania Konta (model pre-paid – Użytkownik może korzystać z Konsultacji do momentu wyczerpania środków na Koncie) albo

B. podanie danych wymaganych do pobrania opłaty za Konsultację w szczególności: imię i nazwisko właściciela karty, numer karty oraz numer CVV/CVC (model post-paid).

6. Płatności. Po każdej Konsultacji Użytkownik otrzyma na Konto fakturę VAT za Konsultacje z których skorzystał (uwzględniającą wynagrodzenie Konsultanta oraz opłatę za usługę dostępu do Konta).

7. Konsultacja anonimowa. Użytkownik może skorzystać z Konsultacji anonimowo, nie ujawniając Konsultantowi danych widocznych w profilu Użytkownika.

8. Utrwalanie Konsultacji. Usługodawca utrwala dźwięk z przeprowadzonych Konsultacji a także może wykonywać zrzuty ekranu z wideo-rozmowy. Nagrania oraz zrzuty z  Konsultacji są przechowywane na potrzeby potencjalnych sporów do chwili przedawnienia roszczeń. Dostęp do nagrań posiada ograniczone grono pracowników Serwisu. Akceptując Regulamin Użytkownicy wyrażają zgodę powyższe czynności.

 

 

W poniższym punkcie opisujemy obowiązki Użytkowników Serwisu.

 

9. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

 

1. Obowiązki Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

A. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

B. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, kilkukrotna Rejestracja Użytkownika w Serwisie, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub uzyskanie dostępu do Kont innych Użytkowników;

C. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i z poszanowaniem przysługujących im praw;

D. utrzymywania w poufności hasła oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim zalogowania się w Serwisie na jego Konto;

E. zapewnienia, że podane przez niego informacje są aktualne.

2. Obowiązki Konsultantów Biznesowych. Konsultanci Biznesowi mogą świadczyć usługi wchodzące w zakres zawodów regulowanych. Decydując na świadczenie się takich usług, Konsultant Biznesowy oświadcza, iż posiada odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia. Usługodawca nie weryfikuje, czy dane usługi wymagają posiadania uprawnień oraz faktu ich posiadania przez Konsultantów Biznesowych. Konsultant Biznesowy ponosi pełną odpowiedzialność za świadczenie usług, w tym w  szczególności za posiadanie uprawnień do świadczenia usług z zakresu zawodów regulowanych.

3. Blokowanie i usuwanie Konta. Usuwanie i odmowa zamieszczenia treści. Użytkownicy mają obowiązek używania Konta w celach zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Usługodawcy przysługuje prawo do usuwania bądź odmowy zamieszczenia treści sprzecznych z prawem, w szczególności szerzących pornografię, nienawiść rasową lub etniczną oraz nietolerancję, bądź mogących naruszyć́ jakiekolwiek prawa innych Użytkowników. Niezależnie od innych uprawnień opisanych w Regulaminie, Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

A. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

B. szerzy za pośrednictwem Serwisu treści sprzeczne z prawem, szerzące pornografię, nienawiść rasową lub etniczną, nietolerancję, bądź naruszające prawa innych Użytkowników;

C. dopuści się innych zachowań, które są sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

4. Ponowna Rejestracja. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

5. Odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu oraz podjęte poza Serwisem na podstawie informacji uzyskanych w trakcie korzystania z Serwisu.

 

 

Twoje dane są dla nas bardzo ważne. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Itelo. Więcej informacji o danych oraz swoich prawach znajdziesz w Polityce Prywatności.

 

10. DANE OSOBOWE.

 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Konta jest Itelo Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341129, NIP: 6762410627, REGON: 121066979.

2. Cel przetwarzania danych. Dane Użytkowników będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania Umowy dostępu do Konta oraz Umowy Konsultacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) oraz w celu marketingu produktów lub usług Usługodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Prawa Użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług Usługodawcy, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Umowy dostępu do Konta.

4. Polityka Prywatności. Szczegółowe zasady i zakres przetwarzania przez Usługodawcę informacji o Użytkowniku znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://anymind.com/polityka-prywatności.

 

 

Konsumenci mają prawo do składania reklamacji. W poniższym punkcie opisujemy procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.

 

11. REKLAMACJE.

 

1. Zgłaszanie reklamacji. Konsument może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia usług na adres: help@anymind.com lub na adres pocztowy: Itelo Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kunickiego 5, lok. 212, 30-134 Kraków.

2. Termin udzielenia odpowiedzi. Itelo udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres z którego przesłano reklamację lub za pośrednictwem Konta Użytkownika, bądź w formie pisemnej na adres zwrotny nadawcy w przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej.

3. Reklamacja usługi Konsultacji. W przypadku, jeżeli reklamacja dotyczy usługi Konsultacji, Usługodawca przekaże treść reklamacji Konsultantowi, który udzielił Konsultacji. Jeżeli Konsultant nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, uważa się że uznał reklamację. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Konsultanta, reklamację rozpatrzy Usługodawca. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej treści Konsultacji przed wypłatą wynagrodzenia Konsultantowi, wypłata wynagrodzenia jest wstrzymana do chwili rozpatrzenia reklamacji.

4. Uwzględnienie reklamacji. Uwzględnienie reklamacji, jest równoznaczne ze zwrotem środków wydanych przez Użytkownika na udzieloną mu Poradę. Środki są zwracane przez Usługodawcę Użytkownikowi na poczet salda Konta w Serwisie.

5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Rozpatrywanie reklamacji – mediacja. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

7. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Działania mediacyjne określone w ust. 4 A. powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w  sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Itelo. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8. Stałe polubowne sądy konsumenckie. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),  określone w ust. 4. b) powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z  zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

9. Rzecznik konsumentów. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),  w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Itelo, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Itelo w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

10. ODR. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Itelo zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w  danym państwie.

11. Informacja. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Itelo ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Itelo wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Itelo zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 

 

W punkcie poniżej opisujemy prawa i obowiązku Itelo oraz zasady odpowiedzialności.

 

12. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

1. Prace konserwacyjne. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi w Serwisie np. w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont, w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika. 

2. Bezpieczeństwo Serwisu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

3. Przesyłanie wiadomości SMS i e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, świadczeniem Usługi dostępu do Konta, zmianami Regulaminu oraz przesyłania informacji handlowych.

4. Zwrot niewykorzystanych środków na Koncie. Na żądanie Użytkownika, w przypadku rozwiązania Umowy dostępu do Konta, bądź w przypadku niekorzystania z Konta przez okres dłuższy niż 3 lata od dnia ostatniego zasilenia Konta, Usługodawca zwróci Użytkownikowi niewykorzystane środki na rachunek bankowy podany przez Użytkownika. Zwrot będzie dokonany na podany przez Użytkownika numer konta. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie, że podany numer konta jest aktualny.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy. Itelo ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za zawinione przez Itelo niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy dostępu do Konta.

6. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi Konsultacji świadczone przez Konsultantów Biznesowych, w tym za treści przekazane przez nich w trakcie Konsultacji, zwłaszcza za podanie nieprawdziwych, niekompletnych informacji, bądź informacji wprowadzających w błąd. Usługodawca nie weryfikuje i nie gwarantuje posiadania przez Konsultantów Biznesowych wymaganych kwalifikacji, wiedzy specjalistycznej z określonego zakresu czy posiadania wymaganego prawem ubezpieczenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Konsultacje świadczone przez Konsultantów Indywidualnych, przy czym wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów. Odpowiedzialność Usługodawcy za Konsultacje świadczone przez Konsultantów Indywidualnych na rzecz Konsumentów jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Konsultację.

7. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

A. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi;

B. niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej;

C. treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie;

D. treści przekazywane w trakcie Konsultacji przez Użytkowników oraz wszelkie zachowania Użytkowników i Konsultantów;

E. działania podjęte na podstawie informacji bądź porad uzyskanych w wyniku Konsultacji udzielonych przez Konsultantów i ich skutki, w szczególności poniesione szkody.

8. Wyłączenie odpowiedzialności za sprzęt Użytkownika. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usługi, sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

 

 

Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy dostępu do konta w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

1. Natychmiastowe świadczenie Konsultacji. Konsument zawierając Umowę Konsultacji składa prośbę (żądanie) udzielenia Konsultacji od razu, a więc przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku, zgodnie z treścią art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, w związku z  wykonaniem w usługi w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, traci on prawo odstąpienia od umowy.

2. Odstąpienie od Umowy dostępu do Konta. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy dostępu do Konta, bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.

3. Wzór oświadczenia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępu do Konta Konsument może wykorzystać poniższy wzór:

 

 

……………………….., data ……………………

 

………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

 

………………………………………………………

Adres zamieszkania

Itelo Sp. z o. o.

ul. Kunickiego 5, lok. 212,

30-134 Kraków

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja niżej podpisany …………………………… informuję o moim odstąpieniu od Umowy dostępu do Konta………………………………. ……………… zawartej dnia ………………… .

 

 

………………………………………………………

czytelny podpis Konsumenta

 

 

4. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Usługodawca, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy dostępu do Konta, przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 

 

W każdej chwili możesz wypowiedzieć Umowę dostępu do Konta zawartą z  Itelo. Poniżej instrukcja, jak to zrobić.

 

14. WYPOWIEDZENIE UMOWY DOSTĘPU DO KONTA.

 

1. Czas obowiązywania Umowy. Umowa dostępu do Konta jest zawierana na czas nieokreślony.

2. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę dostępu do Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wydanie dyspozycji likwidacji Konta w Serwisie. Konto Użytkownika jest zamykane niezwłocznie.

3. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikom Umowę dostępu do konta w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę dostępu Konta Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie złożone na adres e-mail Użytkownika lub za pośrednictwem Konta. 

 

 

W przypadku zajścia takiej potrzeby, możemy wprowadzić zmiany do Regulaminu. Poinformujemy o nich.

 

15. ZMIANY REGULAMINU.

 

1. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:

A. zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną;

B. zapewnienia bezpieczeństwa informacji jakie są pozyskiwane lub przetwarzane; 

C. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;

D. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w  wyniku wykładni zawartych postanowień.

2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu i prawo do wypowiedzenia Umowy dostępu do Konta. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana Użytkownikowi, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, na zarejestrowany w Koncie adres e-mail lub podany numer telefonu. W razie braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, w trybie przewidzianym w punkcie 14 ust. 2 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Regulaminu, uważa się, że zmiana została zaakceptowana przez Użytkownika oraz że wyraża on na nią zgodę.

 

 

Postanowienia końcowe i informacja o tym, gdzie znajdziesz aktualny Regulamin.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Właściwość sądu. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.

3. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”.

4. Treść Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana w Serwisie pod adresem http://anymind.com/regulamin.

5. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2018 r.